วธ. มอบโล่รางวัลการประกวดสื่อ “วินัยสร้างชาติ” เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” โดยดำเนินงานภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี คนเก่ง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลกิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” โดยมี
 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ คณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ประชาชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น (Short Film) เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และแสดงศักยภาพในการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยที่สร้างสรรค์ เป็นการจุดประกายความคิดให้เด็กรุ่นใหม่ในการร่วมกันผลิตสื่อที่ดี นำไปสู่การร่วมกันป้องกันและแก้ไขสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ถ่ายทอดผ่านมุมมองสื่อในรูปแบบภาพยนตร์สั้น (Short Film) และเผยแพร่ผ่านสื่อในยุคดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งนี้ มีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 128 ผลงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป และระดับหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวด จำนวน 24 ผลงาน เพื่อรับโล่รางวัล และเงินรางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 270,000 บาท
ผลการประกวดในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ชนะเลิศ ทีม GF TEAR ผลงาน “จับเท็จ” รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมเอิกเกริก ผลงาน “ความ(ไม่)เคยชิน” รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Timeless ผลงาน “แบบแผนชีวิต” รางวัลชมเชย จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย ทีมวงข้าวสตูดิโอ M ผลงาน “เริ่มได้แล้ว” ทีม Studywars ผลงาน “ถนน” ทีมบังเอิญ ผลงาน “วินัยที่แม่สอน” ทีมสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ผลงาน “วินัยใต้สำนึก” ทีมจ๋อยหลอย ผลงาน “เริ่มร้อยเรียง”
ระดับประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ทีมโกมุ โกมุ ผลงาน “ระเบียบ วินัย สร้างชาติ” รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Superproductionmans ผลงาน “7 วัน อันตราย” รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Farmer ผลงาน “เวลา”
รางวัลชมเชย จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย ทีม Metta Production ผลงาน “วินัยสร้างคน คนสร้างชาติ” ทีม ตะโกนฟิล์มโปรดักชั่น ผลงาน “เอ๊ะ! วินัย” ทีม รักผักสตูดิโอ ผลงาน “Clear” ทีม Bossy Gang ผลงาน “วินัยสร้างได้ตั้งแต่เด็ก” ทีม n.m.t.entertainment ผลงาน “หมวกเนตรนารี”
ระดับหน่วยงาน/องค์กร ชนะเลิศ ทีมรวงข้าวสตูดิโอ P ผลงาน “ร่วมกัน” รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมถนัดดี ผลงาน “อีก 21 วัน ฉันจะกลายร่าง” รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนมีนบุรี ผลงาน “ความฝันของแบงก์”
รางวัลชมเชย จำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย ทีมสุดส่าว พุทไธสงทีม ผลงาน “เพชรแท้” ทีมหนังสั้นตัวจิ๋ว ผลงาน “พร้อมแล้วๆ ตื่นเต๊น ตื่นเต้น” ทีม True Color ผลงาน “วินัยสองสี” ทีมบ้านทรายทอง ผลงาน “แรงบันดาลใจที่เหลืออยู่” ทีม Sriubon Film Studio ผลงาน “เตะสู่ฝัน Kick to dream”
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ กล่าวต่ออีกว่า จากผลการจัดการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของเด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีศักยภาพในการผลิตสื่อน้ำดี สามารถสื่อสารผ่านสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน เป็นคนเก่ง คนดี และนำหลักคุณธรรม 5 ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามสืบไป

ความคิดเห็น