โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ CU Pediatric Hematology/Oncology Conference ครั้งที่ 2

         สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการ CU Pediatric Hematology/Oncology Conference ครั้งที่ 2 (2nd CUPHO 2023) Theme: Hematologic & Oncologic Problems in the First Year of Life  
ได้รับความสนใจอย่างมากจากกุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ลงทะเบียน online กว่า 270 ท่านและ on site 73 ท่าน
 โดยมี รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็กฯ เป็นประธานจัดงาน 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    สภากาชาดไทย

ความคิดเห็น