กระทรวงดีอี – ดีป้า เปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023มหกรรมแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ


พร้อมมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 


22 พฤศจิกายน 2566, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดีอี - ดีป้า เปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก
“รองนายกฯ ภูมิธรรม” เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 และประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE


นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 ภายใต้แนวคิด ASEAN Convergence ที่จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมร่วมพิธีมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 (Smart City Solutions Awards 2023) และพิธีประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีดีอี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ และ นายนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมในพิธี


นายประเสริฐ เปิดเผยว่า แผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยได้รับการบรรจุอยู่ใน
แผนการพัฒนา Mega Program พลิกโฉมประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) เครื่องยนต์ที่ 1 ของนโยบายบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย หรือ The Growth Engine of Thailand


นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า เมืองอัจฉริยะประเทศไทยเกิดจากการบูรณาการการทำงานของจังหวัดหรือท้องถิ่นและภาคเอกชนโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และมีการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ


และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการทำงานตอบโจทย์ 7 Smarts ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ การดำรงชีวิตอัจฉริยะ พลเมืองอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ
การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น
36 เมืองใน 25 จังหวัด


“พร้อมกันนี้ กระทรวงดีอี โดย ดีป้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พัฒนานโยบายกระตุ้นการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่เมืองอัจฉริยะผ่านมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง 100% ของเงินลงทุนด้านดิจิทัล (จากเดิม 50%) ระยะเวลาสูงสุด 3 ปี เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ขึ้นทะเบียนใน ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เมืองสามารถเลือกสินค้าและบริการด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพในราคา
ที่เป็นธรรมให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถเลือกใช้สินค้าและบริการในบัญชีบริการดิจิทัลได้ด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ” รัฐมนตรีดีอี กล่าว


ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า Thailand Smart City Expo 2023 หรือมหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาเมืองในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง การประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่จะเกิดการต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการพัฒนาเมือง


“สำหรับโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 (Smart City Solutions Awards 2023) คือโครงการส่งเสริมให้เกิดตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งผลงานนั้น ๆ ต้องดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน โดยรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานเจ้าของผลงานถือเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ให้ผู้นำเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญ รับรู้ และเข้าใจประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ขณะเดียวกันประชาชนได้ทราบและเข้าใจแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและแนวโน้มการบริหารจัดการเมืองในอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE (Digital Sure) จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์จาก 3 ผู้ประกอบการสัญชาติไทย ซึ่งได้รับ dSURE ประเภท dSURE 1 ดาว หรือตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety)


ผู้สนใจสามารถร่วมงาน Thailand Smart City 2023 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้าน
เมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติได้ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ณ ฮอลล์ 3 - 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandsmartcityexpo.com


----------------------------------------------------

ความคิดเห็น