กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการสมวัย มีทักษะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต พร้อมขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ในงาน "มหกรรม PlayDay เล่าไป เล่นไป" ครั้งที่ 5

วันนี้ (15 ธันวาคม 2566) 
นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วย
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรม Play Day เล่าไป เล่นไป"ครั้งที่ 5 ณ อุทยานมกุฎรมยสราญ จังหวัดนนทบุรี ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับ "เด็ก" ซึ่งเป็นอนาคตในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย 
ที่เป็นช่วงเริ่มต้นของชีวิต และพัฒนาการในทุกด้าน ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาในช่วงวัยต่อไป กระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญ
ของการส่งเสริมการเล่นในเด็กปฐมวัย เพราะการเล่นสร้างให้เด็ก มีพัฒนาการสมวัย มีทักษะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตก้าวไปสู่ยุคแห่งโลกอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" เพราะการเล่นสร้างให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยเติบโตเต็มศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
"ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เมื่อปี 2563 และสร้างกระแส Play Dayรวมทั้งพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกนำร่อง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้คลอบคลุม ทุกจังหวัด ภายใต้ 4P ได้แก่ 
1) Play Space (พื้นที่เล่น)
 2) Play Process(กระบวนการเล่น) 
3) Play Worker (ผู้อำนวยการเล่น) และ
4) Play Management (หน่วยบริหารจัดการการเล่น)
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play Woker]ให้แก่ครูในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพมากขึ้น จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างหลากหลายและเพียงพอ จึงมีการยกระดับพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกสู่ระดับครอบครัว ผ่านการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อถ่ายทอดทักษะผู้อำนวยการเล่นให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องมี
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติและที่สำคัญคือ ครอบครัว ผู้ซึ่งใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด การเล่นหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับเด็ก จึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กกับคนในครอบครัว
 เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเล่นในเด็กปฐมวัย และขับเคลื่อนร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด เล่าไป เล่นไป" ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารารณสุข กล่าว
ทางด้าน แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิต วัยเด็กเป็นวัยของการพัฒนาด้านการเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การส่งเสริมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการดำเนินงาน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" เพราะการเล่นสร้างให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย เติบโตเต็มศักยภาพเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต กรมอนามัยจึงได้จัดงาน "มหกรรม Play Day เล่าไป เล่นไป" ครั้งที่ 5 เพื่อสื่อสารสร้างกระแสความร่วมมือขับเคลื่อนการส่งเสริมการเล่นของเด็กจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ระดับครอบครัวและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกระดับครอบครัว

ความคิดเห็น