ศุภมาส แสดงความยินดี กับนักประดิษฐ์ และนักวิจัย ที่คว้ารางวัลเวทีนานาชาติ พร้อมเชิญชวนร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงความสำเร็จของ อว. ด้านรางวัลกับการพัฒนากำลังคนสู่อนาคต และการกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล พร้อมมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ในงาน “Future Thailand” จำนวน 180 ผลงาน 6 เวที 5 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวว่า อว. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งขอแสดงความชื่นชมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและคุณภาพทางวิชาการในระดับสูง ซึ่งล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐ
ที่ได้ตั้งไว้ อว.รู้สึกดีใจและปลื้มใจทุกครั้ง ที่ได้เห็นความสำเร็จของบุคลากรด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีระดับโลก จะเห็นได้จากรางวัลที่เราได้รับมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนวัตกรไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก กระทรวง อว. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้า การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้ฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพวกท่านทั้งหลายเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะร่วมกันคิดค้น วิจัย พัฒนาต่อยอด และขยายผล โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ให้ประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว กระทรวง อว. ได้สนับสนุนให้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการและผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน PMU ต่างๆ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านกกระทรวง อว. ต้องการที่จะเห็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนวัตกรไทย รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผนึกกำลังกันอย่างแข็งแกร่ง เพื่อมาร่วมสร้างอนาคตให้ประเทศไทย เพราะคนไทยเก่งและมีความสามารถ
นอกจากนี้ ภายในงาน Future Thailand ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มีการกล่าวรายงานและแถลงข่าว "รางวัลการวิจัยแห่งชาติ" และ “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” Thailand Inventors’ Day 2024 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอาการที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” 
ซึ่งพิเศษสุด ปีนี้ วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
โดยภายในงานยังมีการเสวนา People for the Future "เส้นทางสู่การเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ" โดยนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 และการจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จำนวน 24 ผลงาน 
ทั้งนี้ วช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมงานจะได้พบกับนิทรรศการที่น่าสนใจมากกว่า 1,000 ผลงาน นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 200 กว่าผลงาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน ในโครงการ Thailand New Gen Inevntors Award กว่า 400 ผลงาน ด้วย

ความคิดเห็น