ว.เทคนิคระยอง เปิดบ้านวิชาการ RYTC Innovation & Business Festival 2024

18 ม.ค.2567 
นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีการศึกษา 2567" ภายใต้ชื่องาน "RYTC Innovation & Business Festival 2024" ภายในงานมีการแสดงผลงานนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน ด้านเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า งานเปิดบ้านวิชาการฯ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้กับครูแนะแนว ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้ให้นักเรียนมัธยมมีความมั่นใจต่อการเรียนสายอาชีพ และเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในการนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ด้านนวัตกรรมและธุรกิจ และ
เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน   อีกทั้งทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมงานได้ความรู้ ได้มาสัมผัสการเรียน การสอนอาชีวศึกษา และได้ชมผลงานด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน
 ทั้งด้านเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง รวมถึงผลงานนักศึกษาในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพ มหานคร รวมถึงได้ชมสุดยอดนวัตกรรมทาง การศึกษาที่หลากหลาย เพื่อนำไปต่อ
ยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย 
 โดยนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดระยอง จำนวนกว่า 1,000 คน

ความคิดเห็น