สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง " การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล "สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง " การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล "

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสุพิชชญา สาคร
นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมป์ กล่าวแนะนำสมาคมฯและพิธีเปิด  โดย
พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ "การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีในยุคดิจิทัล"
โดยรศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสภาสังคมฯ
และว่าทีร้อยตรี นิกร สังขศิริ
หัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรมสร้างสรรค์ในยุคดินิทัล โดย
 นายวรัญญู วอทอง ประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
นางสาวรัตนาภรณ์ พันธ์พิริยะ กรรมการชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น
ภาคบ่าย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ครอบครัว:เบ้าหลอมที่แข็งแกร่งของสังคมไทย" โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปิลมันช์ ราชบัณฑิต
และพิธิปิดการประชุมและ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม  โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช  ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กนิษฐรินทร์ วามะศิริภัทร และ แดนนี่ โสฬส ศิลปินนักแสดง พิธีกรดำเนินรายการตลอดการประชุม

ความคิดเห็น