สถาบันการพัฒนาชุมชน เดินหน้าลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จ การขับเคลื่อนงาน สร้างความมั่นคงทางอาหาร KAN MENU สวนสร้างสรรค์ คนกาญจน์สร้างสุข

วันที่ 24 เมษายน 2567  นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายชัยทวัฒน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน และนางสาวอวยพร สงแก้ว นางสาวกรทอง ชูสร้อย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จ ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นองค์ความรู้และบทเรียนและนำไปเป็นต้นแบบประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่างๆ ตามบริบทของสังคม โดยมีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมพร พุ่มช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนิภาภรณ์  พานทอง  พัฒนาการอำเภอท่าม่วง นางสาวศิริพรรณ เผ่ากันทะ พัฒนาการอำเภอไทรโยค ว่าที่ร้อยเอกวีระ สมพงษ์ พัฒนาการอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมฯ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จ ดังนี้
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังศาลา โดยนายอนนต์นัทธ์ พิทักษ์สกุล ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้กล่าวตอนรับ และ นางนิภาภรณ์  พานทอง  พัฒนาการอำเภอท่าม่วง แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน โดยมี นางสาววีรวรรณ สุขจิต รองประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ บ้านหัวพงษ์ เป็นผู้ดูแลและให้ใช้พื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เป็นที่ตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าระดับตำบลของตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา ภาคเอกชน และ 7 ภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอ ณ ศุนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าบ้านหัวพงษ์ การสัมภาษณ์พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประธานศูนย์ฯ รองประธานศูนย์ฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันและต้นกล้า โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้นำวัสดุเหลือใช้จากชุมชน เช่น แก้วน้ำพลาสติกจากชุมชน หมวกนิรภัยจากโรงงาน ไม้พาเทลที่ผ่านการใช้งานแล้ว ถาดเพาะต้นกล้าเก่า ขวดน้ำพลาสติก สำหรับเป็นอุปกรณ์ในการเพราะเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ซึ่งต่อไปในอนาคตจะนำเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า แบ่งปันสู่ครัวเรือเปราะบาง บ้าน วัด โรงเรียน คนในชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
ณ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยคณะสงฆ์และกรรมการวัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) นำโดย พระครูกาญจนปริยัติคุณ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่ามะขาม และนายอุดร เจริญพัฒน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะขาม ตลอดถึงนายนพรัตน์ ท้วมเทียบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่ามะขาม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ในการนี้ ได้นำลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตการเกษตรในแปลงสาธิตฯ ณ วัดราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม) เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินการดังกล่าวอีกด้วย
ณ ตำบลสิงห์ และที่ว่าการอำเภอไทรโยค โดยนายศักดิ์ชาย เสงี่ยมไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ พร้อมด้วยปลัด อบต. เลขานายก อบต. ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลสิงห์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสิงห์ ผู้นำอช.ตำบลสิงห์ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านวังสิงห์ ร่วมพูดคุยในเวทีถอดบทเรียน และถ่ายทำวิดีโอการขับเคลื่อนงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับพื้นที่ในแต่ละมิติ ตามสไตล์ "สุขอย่าง...สิงห์" โดยมีการนำคณะเยี่ยมชมศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และกล้าไม้ตำบลสิงห์ ภายใต้การดำเนินงานของ นายยอด อิ่มพลับ ผู้ใหญ่บ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค และศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายพรชัย ค้ำชู ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ตำบลสิงห์ ซึ่งมีการดำเนินงานด้านการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเกื้อกูลแบ่งปันให้แก่คนในชุมชนในการนำกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์ไปขยายผลในระดับครัวเรือน
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคริสตจักรสังขละบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี โดยว่าที่ร้อยเอกวีระ สมพงษ์ พัฒนาการอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี และนายสุรชัย เสดวงชัย ศาสนาจารย์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคริสจักรสังขละบุรี นายสุพล สังขโสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเวียคะตี้ พร้อมได้ดำเนินการจัดทำ KM การสร้างความมั่นคงทางอาหาร KAN MENU สวนสร้างสรรค์ คนกาญจน์สร้างสุข โดยจัดทำองค์ความรู้ในด้านการแปรรูปผลผลิตผักสวนครัว จำหน่ายเป็นสินค้า OTOP นำไปสู่การสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
จากนั้น ณ  ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าระดับตำบลของตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรี โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ ราชสุภา เจ้าของพื้นที่โคกหนองนา โมเดล CLM หนองลู (ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุและต้นกล้าระดับตำบลของตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ) พร้อมด้วยนายถนอม แก้วจันทร์ กำนันตำบลหนองลู ผู้แทนครัวเรือนยากจน TPMAP ให้การต้อนรับ โดยจัดทำองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์แบ่งปันฯ ระดับตำบล แบ่งปันเมล็ดผักสวนครัว กล้าผัก ให้แก่ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี โดยสร้างวัฒนธรรมแห่งการปลูกเพื่อแบ่งปัน ลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน 
ทั้งนี้ สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานจัดการความรู้ ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรมโดยกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานศูนย์แบ่งบันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2567  โดยดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี  อำเภอท่าม่วง  อำเภอไทรโยค และ อำเภอสังขละบุรี 
#สถาบันการพัฒนาชุมชน#กรมการพัฒนาชุมชน#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership
#SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood #MOI #กระทรวงมหาดไทย  #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #กลุ่มงานจัดการความรู้ #KM

ความคิดเห็น