รอง ผอ.สสว.นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม International SME and Entrepreneurship Policy Evaluation Network

วันนี้ (18 เม.ย. 2567) นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. นางอภิรดี ขาวเธียร รอง ผอ.สสว. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs (ฝนผ.) และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ (ฝรท.) เข้าร่วมการประชุม International SME and Entrepreneurship Policy Evaluation Network และการประชุม Committee on SMEs and Entrepreneurship (CSMEE) ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2567 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
.
คณะทำงาน CSMEE มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายส่งเสริม SME จัดทำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและรวบรวมสถิติ SME เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้าน SME ของประเทศสมาชิก OECD  การเข้าร่วมการประชุม CSMEE จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริม SME ของไทยและเป็นโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิก  
สำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผอ.สสว. มีภารกิจนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ SME ล่าสุดของไทยและสถานะการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริม SME ของ สสว. ที่สอดคล้องนโยบายส่งเสริม SME ของ OECD ต่อที่ประชุมฯ  

ความคิดเห็น