“ศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล รพ.เปาโล พหลโยธิน จัดอบรมหลักสูตรทันตกรรมดิจิตอล เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรม มุ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำมาตรฐานสากล"

 


ศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล รพ.เปาโล พหลโยธิน จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง ในหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมดิจิตอลและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Paolo Digital Dentistry Education) รวมทันตแพทย์กว่า 20 ราย มุ่งเพิ่มทักษะความสามารถ เชื่อมโยงเทคนิควิธี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบโจทย์การให้การรักษาแก่ผู้รับบริการทันตกรรม พร้อมเน้นยำ บริการชั้นนำด้วยมาตรฐานระดับสากล


ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการให้การศึกษาด้านทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีความต้องการในการรักษาของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงนับเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ จากการสำรวจโดยกรมอนามัยในปี 2550  

ผู้สูงอายุไทยที่มีฟันใช้งานได้ 20 ซี่ มีเพียงร้อยละ 54.8 ดังนั้น ผู้สูงอายุอีกกว่าครึ่งหนึ่งมีปัญหาสูญเสียฟันบางส่วน หรือทั้งปาก และมีความต้องการรับบริการใส่ฟันเป็นจำนวนมาก 

อีกทั้งองค์ความรู้ด้าน วิชาการและเทคโนโลยีด้านทันตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจึงควรพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการรักษาทันตกรรมรากเทียมดิจิตอล ซึ่งจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาการสูญเสียฟันได้ สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปให้กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ดังนั้น การให้การศึกษารากฟันเทียมดิจิตอล จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางการแพทย์ที่เอื้อต่อการรักษา โดยวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการรักษา และสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่รับการปรึกษา ส่งผลให้สามารถเห็นได้ทันทีว่า หากทำการรักษาแล้วจะเป็นอย่างไร และด้วยความละเอียดของระบบดิจิตอล ก็ยิ่งส่งผลให้การใส่รากฟันเทียม มีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประกอบกับ ปัจจุบันยังมีจำนวนหลักสูตรทางทันตกรรมที่เป็นบูรณาการความรู้จากศาสตร์การรักษารากฟันเทียมดิจิตอล และทันตกรรมเพื่อความสวยงามไม่มากนัก

เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมดิจิตอลอย่างจริงจัง ดังนั้น หลักสูตรของศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จึงเป็นหลักสูตรแห่งแรกๆที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเอกชน ที่นำศาสตร์และศิลป์ ความรู้ที่หลากหลายมาใช้รวมกัน เพื่อให้ได้การรักษาที่สมบูรณ์มากที่สุด  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ อีกทั้ง การจัดการศึกษาในครั้งนี้ ยังเป็นการต่อยอดศักยภาพของทันตแพทย์ที่เข้ารับการอบรม ให้มีความชำนาญการ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งได้อีกทางหนึ่งด้วย

ความคิดเห็น