คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมปฏิบัติการรณรงค์ "ยิ้ม หยุด เหยียด STOP BULLYING" กับโครงการ "ฅนทันสื่อ"

  


ตัวแทนนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลิตสื่อวีดิทัศน์รณรงค์เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสู่สังคม แคมเปญ "ยิ้ม หยุด เหยียด" STOP BULLYING ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ฅนทันสื่อ" ผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจำนวน 36 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็น 1 ใน 3 ของตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มกรุงเทพมหานครที่ได้เข้าร่วมโครงการ 


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน "ฅนทันสื่อ" ระดับภูมิภาค ปี 2563  โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำในการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสู่สังคมผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 36 แห่ง จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

นอกจากจะจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาแล้ว คลิปรณรงค์ชุด "ยิ้ม หยุด เหยียด" STOP BULLYING 

จะนำไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อรณรงค์ในเรื่องของการหยุดเหยียดทางกายภาพที่มักจะเป็น

คำพูดติดปากเวลาที่จะล้อเลียนผู้อื่น ด้วยคำว่า "อ้วน" "ดำ" และ "กะเทย" โดย concept หรือแนวความคิดในสื่อรณรงค์เน้นการเปลี่ยนแปลงทางความคิด แทนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือรูปลักษณ์ของตัวเอง สร้างความมั่นใจด้วยไอดอลชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในสังคม มองข้ามจุดด้อยทา

กายภาพ เน้นสร้างภูมิต้านทานทางความคิด ความมั่นใจ การรักเคารพในตนเอง 

ทั้งนี้สื่อวีดิทัศน์รณรงค์ที่ผลิตขึ้นมาจะเผยแพร่รณรงค์ในสื่อ Social Media อีกช่องทางหนึ่งด้วยผู้ที่สนใจสามารถนำคลิปรณรงค์ไปเผยแพร่ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ ทาง Facebook Fanpage : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ความคิดเห็น