ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการลงทุนผลิตกัญชาทางการแพทย์แก่วิสาหกิจชุมชน...ชี้ขาด ใน5ปี คนไทยได้ใช้น้ำมันกัญชา"เมตตาโอสถ"และ"การุณโอสถ"


หลังจากรัฐบาลปลดล็อกกัญชา หลายหน่วยงานจับมือกันพัฒนากัญชาทางการแพทย์เพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ป่วย ทำให้ 2 บริษัทใหญ่ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการลงทุนการผลิตกัญชาทางการแพทย์แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้น โดยมี ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร เป็นประธานในพิธีลงนาม


โดยนายประยูร อัสสกาญจน์ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาว ภัทรา อัสสกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท เอเจ้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ลงนามร่วมกับ นางสาวพิมพ์นารา ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออร์แกนิค_สปา รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงนี้เป็นไปตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการระยะ 4 ของการผลิตกัญชาทางการแพทย์ โดยให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ปลูกกัญชาเพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชา ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ เพิ่มมูลค่าด้าน เศรษฐกิจสุขภาพและการใช้ในสถานพยาบาล ซึ่งข้อตกลงของการเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2564 ถึง 2568 ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตจากการปลูกกัญชาต้องส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อนำไปผลิตน้ำมันตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณโอสถใช้รักษาผู้ป่วย


ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้จำเป็นต้องมีเงินทุน และบุคลากรในการดูแลพื้นที่โรงปลูกกัญชา ทำให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดย บริษัทโกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอสเซท เอเจ้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนเงินลงทุนในโครงการ สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 5 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ ตามข้อตกลง ในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบสังคมต่อวงการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และรักษาด้วยสมุนไพรกัญชงและกัญชา


งานสร้างสรรค์สังคมครั้งนี้ กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ โดย บ.ทีเอสนิวส์ มีเดีย คุณธีราภรณ์ แสงเดช พร้อมทั้ง บก.ตุ่น อินเตอร์ แห่ง 888 มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์


ความคิดเห็น