กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชารูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโดยปกติกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาสวันวิสาขบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีข้อจำกัด โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้มุ่งเน้นเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New normal)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม คือกิจกรรม ๑ ปฏิบัติ ๑ ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. จัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์

เนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระสำคัญ เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน และสัตตมหาสถานในประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชา Web Application "อยู่บ้าน สร้างบุญ" เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความสำคัญของสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง พ.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ณ ที่พักอาศัย จุลสารวันวิสาขบูชาในรูปแบบ E-book โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท าง Web Application "อยู่บ้าน สร้างบุญ" Facebook กรมการศาสนา และเว็บไซต์ กรมการศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

www.dra.go.th กรมการศาสนา

ความคิดเห็น