กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2564 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “อยู่บ้าน สร้างสุข”
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านทาง Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เป็นแอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถเปิดใช้งานได้ไว ไม่ต้องโหลด Application ลงเครื่องโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ โดยกรมการศาสนา เน้นให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาใช้งานแอพพลิเคชั่นมากกว่าการรับชมเพียงอย่างเดียว ภายในแอพพลิเคชั่นจะได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง


1. พระพรหมบัณฑิต (ประยุร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุร​วงศา​วาสวรวิหาร 


2. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) 

วัดสวนแก้ว 


3. พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) วัดพระสิงห์ 


4. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ วัดยานนาวา 


5. พระอธิการไพศาล วิสาโล (ไพศาล วิสาโล) วัดป่าสุคะโต

ความหมายของวันวิสาขบูชา คือดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความสำคัญของสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ติดบนต้นโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ณ ที่พักอาศัย เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

www.dra.go.th www.facebook.com/Drathai.gov


ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

www.www WhatJournal.com

ความคิดเห็น