วธ. จัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕'๖๔ กรมการศาสนา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถวายพระกุศล นำภัตตาหารเพล และเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุ

สามเณร ณ วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันพระ)

สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการบรรเทาความ

เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อ

พื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่าง  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-19) ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมที่ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ

บนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

สมเด็จพระสังฆราช พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมุพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๒0 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖.

และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่

คณะธรรมยุต แม่กองงานพระธรรมทูต ประสูติเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗o ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ พระองค์ผนวชเป็นสามเณร ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นนุโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วย้ายไปอยู่วัดตรีญาติ

เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อมาได้ทรงเข้าพิธีผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเทพโมลี (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากร

มุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ

จน พ.ศ. ๒๔๙๑ สามารถสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค และ พ.ศ. ๒๔๙๓ สามารถสอบได้เปรียญธรรม

๖ ประโยค ต่อมาเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเป็นนักศึกษารุ่นที่ ๕ จบศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕ㅇㆍ และทรงเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu

University) ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรด

สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒0 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้เสด็จ

พระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๕- น. ณ พระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม.


ความคิดเห็น