กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔


ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบออนไลน์

ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

มีวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ ๒๕

กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็น

กุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว

ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยร่วมเรียนรู้ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างส่งต่อความดีในวิถีรูปแบบธรรมะออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทาง

พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละ

พื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 การจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วม ในส่วนกลางได้จัดทำ วีดิทัศน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย สมเด็จ

พระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลุยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้ให้ คติธรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในการดำเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.0๐ น. นิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ผ่านสื่อออนไลน์

ในรูปแบบ ๓ มิติ (3D) โดยมีเนื้อหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระสำคัญเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและ

เข้าพรรษา ส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพื่ออำนวยพรให้คิดดี ทำดี

สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ดาวน์โหลด

ภาพวอลเปเปอร์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา กิจกรรม "อยู่บ้าน

สร้างบุญ" ตลอดพรรษา ๔ ภาค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำวัตรเช้า-

เย็น การรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัดที่มี

ความพร้อมภูมิภาคละ ๑ วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ โดพุทธศาสนิกชนปฏิบัติ

ได้ไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด ๓ เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร ภาคีเครือข่าย ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา และ

ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ

กระทรวงสาธารณสุข.


ความคิดเห็น