เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการสถาบันบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (รพ.ธัญญารักษ์) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะ  ได้มอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในโครงการ "ศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564"  เพื่อให้นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย covid-19โดยมีนายวชิระ โฆษิตวัฒนะกุล ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางจุติพร  ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 10,000 บาทอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องวัดระดับออกซิเจนด้วยปลายนิ้ว 100 เครื่องปรอทวัดไข้ 100 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงหน้าผาก 20 เครื่องและน้ำดื่ม 50 แพ็ค ให้กับนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร และแพทย์หญิงวรางคณา รักษ์งาน เป็นตัวแทนรับมอบความคิดเห็น