กรมการศาสนา ประชุมสัมมนาออนไลน์ระดมความคิดเห็นกรมการศาสนา ประชุมสัมมนาออนไลน์

ระดมความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ㆍ๙.๐๕ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดทำกรอบ

แนวคิดในการยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๓๐) ครั้งที่ ๑พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อน

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม

๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติให้ขยาย แผนดังกล่าวไปอีก ๑ ปี

โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด ลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กรมการศาสนา ได้ร่วมกับที่ปรึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำร่างแผนปฏิบัติ

การด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เนื่องจากเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น

(Issue-based) ที่ไม่ใช่การดำเนินการที่มีลักษณะของภารกิจปกติ แต่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานขึ้นตรงต่อ/ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภาคส่วนต่าง 1 ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำแผนไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยจะประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม นำไปสู่การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 6 ซึ่งจะมีการนำผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ของหน่วยงานทุกภาคส่วนมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างแผนฯ เพื่อให้เกิดเป็น

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ต่อไป

อนึ่ง แผนฯ ดังกล่าวนี้มีพื้นฐานกรอบแนวคิดโดยน้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

หลักคุณธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา และหลักวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตลอดจนการบูรณาการความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ! ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสร้างสรรค์

สังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือประเทศชาติและประชาชน มั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย ยั่งยืนด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทุกภาคส่วน

ก็ได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น "สังคมคุณธรรม" ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน อยู่เย็นเป็นสุข

ได้อย่างแท้จริง.

ความคิดเห็น