กรมการศาสนชวน"อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ "กรมการศาสนา รวมพลังเครือข่าย นำมิติทางศาสนาบ่มเพาะเยียวยาจิตใจพุทธศาสนิกชน

"อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ " ในวันธรรมสวนะ

ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา

และเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่

ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

"อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ " ที่พุทธศาสนิกชนสามารถประกอบศาสกิจได้ในรูปแบบออนไลน์

ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญกุศลและปฏิบัติธรรมตามรูปแบบของพุทธศาสนิกชนที่เคยปฏิบัติได้

ตลอดพรรษา และมีโอกาสได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นนี้

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวงกว้าง ทำให้ในบางพื้นที่วัดไม่สามารถเปิดให้

พุทธศาสนิกชนเข้าไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนได้ พุทธศาสนิกชนไม่มีโอกาสได้ประกอบศาสนกิจ สืบทอด

พระพุทธศาสนาตลอดฤดูกาลพรรษาได้อย่างต่อเนื่อง ดั่งนั้น กรมการศาสนา จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรม "อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์" เพื่อให้

พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาศาสนธรรม ประกอบศาสนกิจได้ในรูปแบบออนไลน์ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคน

จำนวนมาก โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคคณะสงฆ์ และ เครือข่ายแกนนำพระธรรม

วิทยากรของกรมการศาสนา จัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา นำร่อง ๑๕ แห่งทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากวัดที่มีความพร้อมและมีพระธรรมวิทยากร

ที่สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, วัดดอนชีและ

วัดหนองเป็ด จังหวัดอุบลราชธานี, วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่, วัดบ่อแต้ จังหวัดพิจิตร, วัดวังสมบูรณ์ จังหวัด

สระแก้ว, วัดหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา, วัดอัมพวันสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร, วัดป่าอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานี,

วัดสวนวาง จังหวัดพังงา, วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช, วัดหัวถนน จังหวัดสงขลา, และวัดสุนทรนิวาส

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยถ่ายทอดกิจกรรมฯ ผ่านทาง facebook หรือ youtube หรือระบบประชุมออนไลน์ (Zoom

Application, Google Meet) และดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓0) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปฏิบัติตาม

มาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ. รวมทั้งมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศ คำสั่ง และ

คำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ ประกอบด้วย

ภาคเช้า เริ่มทำวัตรสวดมนต์ เจริญภาวนา แผ่เมตตา ปฏิบัติธรรมช่วงเช้า รับศีล ๘/ศีล ๕ ฟังธรรมะบรรยายจาก

ครูบาอาจารย์ ภาคบ่าย การปฏิบัติธรรมช่วงบ่าย ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์ สนทนาธรรม - ถามตอบ

ปัญหาธรรมะ เริ่มทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และบรรยายธรรม.


ความคิดเห็น