กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สืบสานอัตลักษณ์ไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

 


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 นี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรไทยมาโดยตลอด และในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้เป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์การทางศาสนา ร่วมจัดพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยจะออกอากาศในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 - 17.45 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา ตลอดจนได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ทั่วประเทศ จะร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีความพร้อมและศักยภาพในจังหวัด จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลและจังหวัด เช่น การจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ประดับตกแต่งธงชาติ และธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์


การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การสวดมนต์ออนไลน์ ฟังธรรมะออนไลน์ หรือผ่านเสียงตามสายในชุมชน นั่งสมาธิ เจริญจิตตภาวนา อิ่มบุญสุขใจที่บ้าน รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข และการส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งของชุมชน เป็นสถานที่รวมของจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยามยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก ตลอดจนแสดงถึงอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่เชื่อมร้อยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) แห่งการเกื้อกูล แบ่งปัน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างแท้จริง 


และตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 2564 กรมการศาสนายังได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั่วประเทศ นำธรรมะ บ่มเพาะ เยียวยาจิตใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้อยโอกาส และเยาวชนในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

ความคิดเห็น