ปลัดกรุงเทพฯ ร่วมกับ ผอ.สำนักการศึกษากรุงเทพ ร่วมโครงการ”ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์”

 


โครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์" ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาคอยู่อย่างต่อเนื่อง

เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ ระบาด รวมถึงการงดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437โรงเรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน

โดยกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ (Onเline) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านตามช่องทางและสื่อที่

กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว


จากผลการสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

พบว่า นักเรียนในสังกัดยังขาดความพร้อมในการเรียนรู้แบบออน ไลน์ โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดอุปกรณ์

เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) จึงเป็นเหตุให้นักเรียนบางส่วน

ขาดโอกาส ช่องทางในการเรียนรู้ ตลอดจนได้รับความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่กำหนด

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและมีความห่วงใยปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา

จัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์"

โดยจัดหาโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนมอบให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร


ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เพื่อให้ยืมจากโรงเรียน

นำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน และนำส่งคืนในช่วงปิดภาคเรียน อันเป็นการลดผลกระทบต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและเติมเต็มโอกาสทางการเรียนรู้ออนไลน์แก่นักเรียน

เพื่อให้ได้รับการเรียนรู้ที่เท่าทันและเท่าเทียม ภายใต้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเดียวกัน

และกรณีที่ภาคเรียนที่ 2/2564 ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนออนไลนั นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ก็สามารถ

ยืมใช้ต่อไปได้ ซึ่งในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) แล้วทั้งสิ้น

จำนวน 1,000 เครื่อง โดยในวันนี้ได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ได้ยืมเรียนต่อไป


นอกจากนี้ สำนักการศึกษายังได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ได้รับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์

ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเวล1 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาดม - 15 ตุลาคม 2564 ตลอดจน


ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้มอบหมายเลขโทรศัพท์ จำนวน

1,500 หมายเลข ให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ(Smart phone) โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ความคิดเห็น