กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง จัดกิจกรรมศพอ.ร่วมใจ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

 วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา

มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศพอ.

วัดนายโรงร่วมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้วัด

เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยมีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะคุณธรรมและเยียวยาจิตใจประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ศพอ.วัดนายโรง ร่วมกับกรมการศาสนา

และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมปั้นในใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ผ่านกิจกรรมธรรมมะออนไลน์ทางสถานีวิทยุ

การเสวนาออนไลน์“กินสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโควิด” มอบถุงยังชีพ จัดตั้งโรงทาน


และตู้ปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น 

แก่ศูนย์พักคอยต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๔

โดยนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เผยว่า การดำเนินงานของศพอ.วัดนายโรง ในวันนี้เป็นเพียงความสำเร็จหนึ่งของศพอ.ทั่วประเทศ ร่วมแสดงบทบาทสำคัญของการเป็น “ศูนย์เรียนรู้

คู่คุณธรรมของชุมชน” ที่ผ่านมากรมการศาสนาได้ส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทำหน้าที่ 

เป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งพาของประชาชน ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 

ของรัฐบาลและภาคคณะสงฆ์ไทย โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการดำเนินงานของศพอ.วัดยานนาวา เขตสาทร 

ศพอ.วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ ศพอ.วัดอัมพวัน เขตดุสิต และ ศพอ.โรงเรียนวัดชัยพฤษมาลา เขตตลิ่งชัน ส่วนภูมิภาค 

ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ที่มีความพร้อมและศักยภาพในจังหวัด จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย 

สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนำมิติทางศาสนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่ ด้วยหลักการของการรวมพลังบวรไทย (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และราชการ สร้างสรรค์

สังคม บ่มเพาะความดี และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามนโยบายของกระทรวง

วัฒนธรรม.

..........................................................................

ความคิดเห็น