“อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” มีเป้าหมายส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอน

 


กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม“อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” มีเป้าหมายส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาศาสนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด


14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม“อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของวัดที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นำร่อง ๑๕ แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ
new normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบศาสนกิจวิถีใหม่ และนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
การจัดกิจกรรมของวัดที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


เป็นสถานที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการของวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 วัดผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ zoom conference
และ facebook live กรมการศาสนา

ความคิดเห็น