สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 


จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น

ประธานกิตติมศักดิ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงรับเป็นประธาน


กิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ในปี 2514 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ


ได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนขึ้น เพื่อรณรงค์หาทุนบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันกัน ของคนในสังคม ด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อหารายได้ โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริ สนับสนุน ป้องกัน และพัฒนาสัคม


สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดงาน "เทศน์มหาชาติเฉลิม

พระเกียรติ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ รวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-  19 ) และอุทกภัยที่มีหลายๆพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากโดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธาน


สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564


     ท่านพลตรีหญิงคุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพยังได้ฝากถึงผู้ที่มีจิตเมตตาถึงแม้จะมีการเทศน์จบไปแล้วท่านจะกรุณาแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆผ่านให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นสะพานบุญ ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 026-275027-1  ได้ตลอดเวลาและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีจิตเมตตาในครั้งนี้และครั้งต่อไปอีกด้วย

ความคิดเห็น