คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เตรียมประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19)

 


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ว่า 


ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่มีผลสำเร็จจากการดำเนินงานในระดับส่งเสริม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 35,795 แห่ง โดยชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากประธานอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  และได้คัดเลือกจากระดับคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ ให้เป็นต้นแบบโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 235 แห่ง เพื่อเข้ารับโล่รางวัลจากประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 


ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid – 19) ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มดีขึ้น จะจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล 


ณ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) หรือกรณีสถานการณ์ยังมีแนวโน้มคงที่ จะจัดพิธีมอบรางวัลรูปแบบออนไลน์ 

หรือจัดส่งโล่รางวัลให้ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะดำเนินการ ได้แก่ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร และประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการร่วมกันของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ทั้งในด้านการขับเคลื่อนแผนฯ ด้านวิชาการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี 2564 โครงการ Big Project และผลักดัน Social Credit การประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ โดยเน้นเรื่อง “วินัย” และได้ต่อยอดเป็นกิจกรรม “Infographics Moral Awards” ประจำปี 2564 หัวข้อ วินัยคนไทยไม่มีหมด การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด Sustainability with Moral: New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ในทุกมิติ และขณะนี้ใกล้สิ้นสุดการดำเนินงานของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

จึงได้มีการทบทวนและประเมินแผนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 

ซึ่งได้เตรียมการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำยกร่างแผนฯ ระยะที่ 2 ให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมประกาศใช้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อไป

ความคิดเห็น