กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา ๑๕ องค์การ หาแนวทางป้องกันและแก้ไขการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

 


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน

การประชุมหารือร่วมกับองค์การศาสนา ๕ ศาสนา รวม ๑๕ องค์การ ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของ


ศาสนาที่ไม่เหมาะสมของเพจ สะบัดแปรง ในธีม Halloween มีการแต่งคล้ายกับศาสดาหรือเทพเจ้าในศาสนา

ต่าง ๆ เช่น พระพุทธเจ้า เจ้าแม่กวนอิม พระแม่กาลี พระเยชู และเทพอะนูบิส ทำให้กระทบต่อความรู้สึก 

ความศรัทธาของศาสนิกชนส่วนใหญ่ โดยผู้แทนของแต่ละองค์การศาสนา ได้มีความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า เป็นการ

กระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติเพื่อหาแนวทางการพิจารณาดำเนินการและการป้องกัน ดังนี้

๑. ควรพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทำว่าตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดการยั้งคิด

หากบุคคลดังกล่าวกระทำผิดจริงควรมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

๒. การสร้างความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่กรมการศาสนา

และองค์การทางศาสนาต้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านศาสนาที่ถูกต้องกับประชาชนทั่วไป

รวมทั้งเด็กและเยาวชน เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องและเป็นการป้องกันการบิดเบือนหลักธรรม

คำสอนในอนาคต นอกจากนี้ ต้องมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง 1 เพื่อให้ความรู้ทางด้านศาสนา

ที่เข้าใจง่าย เช่น Animation และอาจขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ

ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา

๓. เห็นควรให้กรมการศาสนาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละศาสนาเพื่อพิจารณา

แนวทางดำเนินการต่อเหตุการณ์นลักษณะดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้อีก

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า แม้รัฐธรรมนูญจะกำหนดให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

แต่การใช้สิทธิเสรีภาพนั้นต้องมีขอบเขต ไม่ละเมิด หรือสร้างความกระทบกระเทือนด้านความศรัทธาและด้าน

จิตใจของศาสนิกชน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางการแต่งกาย พฤติกรรม ภาพยนตร์ แฟชั่น หรือการใช้

สัญลักษณ์ของศาสนาไปในทางที่ไม่เหมาะสม.

ความคิดเห็น