“TCEB ปั้น 5 สมาคมไทยขับเคลื่อนงานเทศกาลเชิงรุก ฟื้นเศรษฐกิจไทย ด้วย Mega Events & World Festival”

 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หนุนจัดกิจกรรม “THAILAND MEGA-EVENT AND FESTIVAL PARTNERSHIP MEETING” สร้างเครือข่ายผู้จัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ ร่วมเป็นหัวหอกอัปเกรดความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนเมืองผ่านงานเทศกาลในอนาคต เพิ่มมูลค่าอันเกิดจากอัตลักษณ์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB สนับสนุนจัดกิจกรรม “THAILAND MEGA-EVENT AND FESTIVAL PARTNERSHIP MEETING” สร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ร่วมเป็นหัวหอกอัปเกรดความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่อยอดไปสู่การขับเคลื่อนเมืองผ่านงานเทศกาลในอนาคต เพิ่มมูลค่าอันเกิดจากอัตลักษณ์ของเมือง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้มีการจัดงาน “Thailand MEGA-EVENT and Festival Partnership Meeting” ขึ้นในที่ 3 ธันวาคมนี้ เปิดพื้นที่ให้  5 สมาคม มาร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีแกนหลัก คือ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) ร่วมกับ 4 สมาคมพันธมิตร ได้แก่ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA),  สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA), สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA), และสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) มาร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) และผู้มีบทบาทและอำนาจตัดสินใจในการจัดงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จับมือกันเป็นเครือข่ายระหว่างผู้จัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ งานเทศกาลประเภทต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อร่วมกันสร้างงานเทศกาลในอนาคตอันใกล้ คาระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน


TCEB ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนางานเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมต่าง ๆ และภาคเอกชน สร้างเศรษฐกิจในจังหวัดผ่านการจัดงานเทศกาล (Festival Economy) อย่างยั่งยืน


ความคิดเห็น