พพ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน (พพ.) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 5 บริษัทร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่มพืชพลังงานทดแทน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มพืชไม้โตเร็ว ในอำเภอคลองขลุง และอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าแล้ว ชุมชนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ ทั้งการจำหน่ายไฟฟ้าและจำหน่ายพืชพลังงานเพื่อเป็นเชื้อเพลิง เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดการย้ายถิ่นฐานแรงงาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า  ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2  ที่ทาง พพ. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)  ขนาดเล็กที่ผ่านการพิจารณาในจังหวัดกำแพงเพชร  

บริเวณพื้นที่อำเภอคลองขลุง และอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงไฟฟ้าประเภทชีวภาพ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนขาณุวรลักษบุรี จำกัด, บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชร จำกัด, บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุงพัฒนา จำกัด,บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล จำกัด และบริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนชุมพรพัฒนา จำกัด 

ในการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ ขนาด 3 MW  โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรายย่อย กลุ่มพืชพลังงานทดแทน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มพืชไม้โตเร็ว ที่เข้าร่วมจำหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวโพด ต้นข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง   ไม้โตเร็ว และหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น  


โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน 

ความคิดเห็น