พพ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสร้างความรู้ด้านพืชพลังงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาอย่างยั่งยืน

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด (โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลรุ่งเรือง) และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ในการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ 

ดร.ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กล่าวว่า พพ.ได้ดำเนินโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน  

 จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค  สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  ในภาคเหนือจังหวัดเชียงราย โดย พพ.ได้นำคณะสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากพร้อมพบปะพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชน,กรรมการวิสาหกิจชุมชน, ชุมชนและสมาชิกปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ และตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE ในครั้งนี้ด้วย 

          


คุณพรอุมา ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE  กล่าวว่า การติดตามผลการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย มี 9 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ 6 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนศรีสะเกษ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า ต.ศรีค้ำ 

 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนยโสธร จำกัด และวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานทดแทนศรีค้ำ  บริษัทโรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด บริษัท และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์  โรงไฟฟ้าชุมชนปราจีนบุรี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 2 บริษัทโรงไฟฟ้าชุมชนบางเลน จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์พัฒนา จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 4 และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 2.5 เมกะวัตต์  3 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนค้อวัง จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแปรรูปพืชผลทางการเกษตร หมู่ 8 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอากาศอำนวย และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์ดพื่อจำหน่ายและลี้ยงสัตว์ขุนตาล 5 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนโรงไฟฟ้าประชารัฐ ตำบลแม่ลอย ซึ่งหากดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว ทั้ง 9 โครงการ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดรวมเป็น 28.5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 24 เมกะวัตต์ และรวมปริมาณเชื้อเพลิงที่รับซื้อทั้งหมด 1,326,972ตันต่อปี


ความคิดเห็น