พพ.จัดเสวนาเสริมความรู้ความเข้าใจ โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเสวนา และนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพลังงาน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสิรฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้า พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางสาวพรอุมา ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย 


ดร.ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า จากแนวนโยบายการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ มีมติเห็นชอบกรอบหลักการ โครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 “โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของการพัฒนาและบริการให้กับชุมชน เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โครงการนำร่อง โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากการปลูกไม้โตเร็ว และก๊าซชีวภาพจาก พืชพลังงาน โดยมีการลงทุนโดยภาคเอกชน และจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 90 และให้วิสาหกิจชุมชน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิ โดยโรงไฟฟ้าฯ จะมีการทำสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงในรูปแบบ Contract Farming กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นข้อตกลงในปริมาณ และราคารับซื้อเชื้อเพลิงอย่างยุติธรรม 

สำหรับกิจกรรมเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก" โดย นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้า พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน นางสาวพรอุมา ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE เรื่องน่ารู้ "พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของชุมชน" โดย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี สถาบันวิจัยและพลังงานนครพิงค์  เรื่อง "เทคนิคการปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า" โดย ผศ.ธีรพงษ์ เสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 16 โครงการ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 27 โครงการ ปริมาณเสนอขายไฟฟ้ารวม 149.50 เมกะวัตต์ กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีค่าไฟฟ้าเสนอขายเฉลี่ย 3.1831 บาทต่อหน่วย  โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นมิติหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน ทั้งการส่งเสริมพลังงานทดแทนตามเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าระดับชุมชน เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน มีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย มี 9 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ 6 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนศรีสะเกษ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า ต.ศรีค้ำ  บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนยโสธร จำกัด และวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานทดแทนศรีค้ำ  บริษัทโรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด บริษัท และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์  โรงไฟฟ้าชุมชนปราจีนบุรี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์จุนตาล 2 บริษัทโรงไฟฟ้าชุมชนบางเลน จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 3 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์พัฒนา จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 4 และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 2.5 เมกะวัตต์  3 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนค้อวัง จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแปรรูปพืชผลทางการเกษตร หมู่ 8 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอากาศอำนวย และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์ดพื่อจำหน่ายและลี้ยงสัตว์ขุนตสล 5 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนโรงไฟฟ้าประชารัฐ ตำบลแม่ลอย

ความคิดเห็น