พพ.ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านสองแควพัฒนา

ดร.ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 20.3 ในปี พ.ศ. 2565 พลังงานน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี พพ. ซึ่งมีภารกิจในการจัดหาและพัฒนาแหล่งผลิตพลังงาน จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดพื้นที่ที่มีศักยภาพและความต้องการของชุมชน ทั้งในพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร อยู่ห่างไกลระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าแบบอิสระ (Isolate) หรืออยู่ใกล้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจ่ายเชื่อมกับระบบไฟฟ้า (On-Grid) นำมาดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีไฟฟ้าใช้ เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของประเทศในปีงบประมาณพ.ศ. 2556 


โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการบ้านสองแควพัฒนา (ห้วยขมนอก) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีกำลังการผลิตติดตั้ง 32 กิโลวัตต์ จ่ายไฟฟ้าให้กับราษฏรบ้านสองแควพัฒนา (ห้วยขมนอก) จำนวน 36 หลังคาเรือน


 เพื่อใช้ศักยภาพพลังานน้ำซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากสภาวะเรือนกระจก เพื่อให้การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าระดับชุมชนให้มีความยั่งยืน ประชาชนเกิดการรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เพิ่มปริมาณน้ำในดิน ทำให้พื้นดินชุ่มชื้น ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี ทำให้เพิ่มปริมาณต้นไม้ เป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีผลทำให้ฝนตกตามฤดูกาล มีปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ในการผลิตไฟฟ้า ลดการสูญเสียเงินตราในการซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานชุมชน เกิดความรู้และความเข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงาน และตระหนักถึงการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เสริมสร้างองค์ความรู้และอาชีพสู่ท้องถิ่น 

ความคิดเห็น