MFU X JATUJAKMALL.COM ผลักดันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากอัตลักษณ์ชุมชนภาคเหนือ สู่ตลาด E-MarketPlace

  


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผนึกกำลังร่วมกับ JATUJAKMALL.COM ผลักดันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกว่า 24 รายการ จากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน จำนวน 11 ชุมชน เข้าสู่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์แหล่งขายสินค้าไทยจากทั่วประเทศ​


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณาจารย์จากสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งหวังสร้างโอกาสทางการค้าและส่งเสริมด้านการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า 24 รายการ 

มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ได้จัดกิจกรรม MFU The Testimonials Project “The Beauty Lovers” เฟ้นหาผู้มีใจรักสุขภาพและความงาม ร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการวิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลความสำเร็จทางการตลาดจากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้จริง พร้อมทั้งจัดสัมมนาอบรมพัฒนาศักยภาพ

และสร้างโอกาสทางการค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับ JATUJAKMALL.COM ต่อยอดสินค้าวิสาหกิจชุมชนไทย ไปไกลทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่เข้ากับสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

จากสถานการณ์ COVID-19

กิจกรรมมีผู้สนใจเข้าร่วมจากเว็บลิงก์ซึ่งประชาสัมพันธ์ผ่าน Beauty Influencer เพื่อรับผลิตภัณฑ์ความงามขนาดทดลองใช้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 1 เดือนเต็ม พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 120 ราย จากผลการประเมินความพึงพอใจ กว่า 80% พึงพอใจ

ในผลลัพธ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้ง เส้นผม ผิวกาย ผิวหน้า นับเป็นการนำร่องที่ดีสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดการขยายฐานการจำหน่ายสินค้าในอนาคตต่อไป


ความคิดเห็น