ศน. ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูปในวันวิสาขบูชา 2565 วันสำคัญสากลของโลก


วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 


รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม จัด “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ 7 แห่งเกี่ยวกับการตรัสรู้”


ณ พระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามวิจิตรและทรงคุณค่าสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคคณะสงฆ์ เครือข่ายพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนในรูปแบบปกติเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าชม ณ สถานที่ที่กำหนด หรือจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นการสืบสานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค

    นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Web Application www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2565 ภายในนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ ประกอบด้วยภาพยนตร์แอนนิเมชั่น “สาระวันวิสาขบูชา” และทะลุมิติแดนพุทธภูมิ กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสาระธรรม คติธรรมวันวิสาขบูชา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เช่น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป.
ความคิดเห็น