ปิดวธ. เปิดงานการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนามุสลิมยุคใหม่ ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมไทยสู่สันติสุข

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะผู้เเทนนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนาอิสลามยุคใหม่ (Muslim Thai Leader 2022) 
พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและการประกวดภาพถ่ายเมืองไทยเมืองพหุวัฒนธรรม โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้แทนองค์การศาสนา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงแรม อัล มีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยที่นับถือศาสนาอื่น ต่างเกื้อกูลบูรณาการภารกิจเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องส่วนรวม โดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาและการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพสังคมมนุษย์ การพัฒนาคุณธรรม ความดีงาม และจิตสาธารณะ โดยมีแนวคิดสำคัญในประเด็นที่ว่า “อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องส่วนรวมจะเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ การช่วยเหลือสนับสนุน” ทั้งนี้ พลังบูรณาการทางสังคมพหุวัฒนธรรมได้สะท้อนภาพลักษณ์ของพลังความร่วมมือและสังคมสมานฉันท์ว่าไม่เคยหดหายไปจากประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมหรือท้องถิ่นใด 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้สนับสนุนให้สำนักจุฬาราชมนตรี จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนาอิสลามยุคใหม่ เพื่อให้ผู้นำศาสนามีศักยภาพในการบริหารองค์กรและชุมชน และทำให้ศาสนิกชนที่มีความเชื่อถือในหลักศาสนาที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจอันดี 
 โดยผู้อบรมเป็นผู้นำศาสนาอิสลามจากทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากอบรมแล้ว สามารถที่จะนำความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ควบคู่กับหลักธรรมทางศาสนา ในการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพ มีความพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
 สอดคล้องกับนโยบายกรมการศาสนา ในการขับเคลื่อนศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา และมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกปัจจุบัน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในมุมมองของต่างศาสนิก ที่จะนำสร้างความสันติสุขในสังคมและประเทศชาติ
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความมีสุข โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนาและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ 
โดยทำงานร่วมกับองค์กรศาสนาต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาผู้นำศาสนาอิลสาม ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำงานและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตามหลักธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ สอดคล้องกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ด้านความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ซึ่งจะทำให้ประชาชนในสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น