กรมการศาสนาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานธรรมนูญพระสงฆ์เเบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระเเข็งเเรง 
วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข
 ทั้งนี้ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้ารับประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก 
ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น