วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบถุงยังชีพผู้สูงอายุในชุมชน ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม พร้อมมอบถุงยังชีพ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี
นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จำนวน 45 ชุด แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ถวายพระกุศลฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง 
จัดที่วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และกิจกรรมในมิติทางศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น