วธ. ชงครม.รับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก 33 วัด


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ 4/2565 ว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิก เป็นวัดคาทอลิกตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ เพิ่มอีก จำนวน 34 วัด กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับมิซซัง และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำข้อมูลวัดคาทอลิก 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้มิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ดำเนินการยื่นคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกที่มีอยู่ในวันก่อนระเบียบฯ ใช้บังคับ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกพิจารณาเสนอความเห็น
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาแบบคำขอให้รับรองวัดคาทอลิก และรายงานประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มเติม จำนวน 33 วัด 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ประมาณการจำนวนวัดคาทอลิกที่จะยื่นคำขอให้รับรองทั้งหมด จำนวน 388 วัด 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแล้ว จำนวน 43 วัด และวัดคาทอลิกที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 33 วัด จึงคงเหลือจำนวนวัดคาทอลิกที่ต้องดำเนินการเพื่อให้มีการรับรองอีก จำนวน 312 วัด

ความคิดเห็น