วช. หนุน มก. คิดค้นแผ่นปูพื้นไฮบริดกันลื่นจากยางพาราและเส้นใยปาล์ม รองรับสังคมผู้สูงวัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี นามพิชญ์ แห่งภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการคิดค้นนวัตกรรม “แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” โดยผลงานได้จัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธาริณี นามพิชญ์ เจ้าของผลงาน กล่าวว่า แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่กำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและป้องกันหรือลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุจากการลื่นล้ม 
โดยนวัตกรรมนี้ได้มีการศึกษาพัฒนาแผ่นปูพื้นที่มีส่วนผสมของยางและสารเสริมแรงชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของผู้สูงอายุได้ โดยการใช้ยางพาราและเส้นใยปาล์มที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรมาใช้ ทำให้ช่วยลดขยะจากภาคการเกษตรและยังช่วยเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งมีการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณสมบัติด้านความทนแรงดึง หรือคุณสมบัติด้านความแข็ง เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว
สามารถนำไปขยายผลต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ การนำไปใช้ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือสถานสงเคราะห์คนชราเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุการลื่นล้มได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนมาใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกหนึ่งทางด้วย
ปัจจุบัน นวัตกรรม “แผ่นปูพื้นไฮบริดคอมโพสิตธรรมชาติจากยางพาราและเส้นใยปาล์มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ” มีผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นำมาร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โซน E สิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ บูธ EE01 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมสูงวัยและผู้พิการ Even Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็น