วธ. ชวน “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ร่วมเข้าวัดทำบุญในวันพระทั่วไทย

วธ. ร่วมกับ กทม. 50 เขต และ 76 จังหวัด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือวันพระ พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เจริญจิตตภาวนา พร้อมอุดหนุนสินค้าวัฒนธรรมของชุมชน ในกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” 
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม 
นางยุพาเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เดินหน้านโยบาย “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ด้วยการจัดกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นประจำทั้งในวันพระและวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความอบอุ่น
และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในวันพระ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นำสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนมาจัดจำหน่าย อาทิ อาหาร เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
กรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และจะจัดกิจกรรมในส่วนกลางเพื่อเป็นการนำร่อง อีกจำนวน 9 วัด โดยเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชนัดดาราม วัดพรหมวงศาราม วัดกำแพง วัดจำปา วัดเทวสุนทร วัดศาลาแดง และวัดบำเพ็ญเหนือ โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องในส่วนกลางเป็นแห่งแรก คือ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนในการพาครอบครัวมาร่วมเข้าวัด
 ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก หิ้วตะกร้าใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะในปัจจุบันพบว่ามีสถิติพระสงฆ์อาพาธจากโรคเบาหวานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักจากการถวายภัตตาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ พุทธศาสนิกชนจึงควรจัดสรรการถวายภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน และเค็ม โดยใช้วิธี “4 เลือก 4 เลี่ยง” คือ 1.เลือกเครื่องดื่มไม่ผสมน้ำตาล 2.เลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาว 3.เลือกนมจืดไขมันต่ำ 4.เลือกผักและผลไม้สด
 ส่วนอาหารที่ควรเลี่ยง 4 ประเภท คือ 1.เนื้อสัตว์ติดมัน 2.แกงใส่กะทิ 3.ขนมน้ำกะทิ และ 4.อาหารกระป๋อง ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และลดเสี่ยงอาพาธด้วยโรคเบาหวาน และเมื่อเติมบุญกันจนอิ่มบุญแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดนำมาจัดจำหน่าย เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละเขตต่อไป และขยายผลสู่ภูมิภาค โดยร่วมกับจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน เป็นการนำศรัทธาสู่จิตใจ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข็มแข็งสืบไป

ความคิดเห็น