ศน.ผนึกกำลังเครือข่ายทางศาสนา ขับเคลื่อนธรรมะสัญจร วัดท่าซุง

กรมการศาสนา ขับเคลื่อนนโยบายโดยมีแนวทางพลิกโฉมกรมการศาสนาชูนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” มุ่งเด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข เร่งยกระดับบทบาทด้านศาสนาสู่เวทีโลก และให้ความสำคัญในการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทุกช่วงวัย
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนและประชาชน และอุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา พัฒนาวัดและศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
นายชัยพล  สุขเอี่ยม  อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติด้านศาสนาด้วยการจัดกิจกรรมธรรมะสัญจร สู่ศาสนสถานและสถานศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ของกรมการศาสนา เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับเยาวชน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ทางศาสนาสู่สาธารณะ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาและการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจมีเป้าหมายและสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม  ผ่านเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ซึ่งเป็นผู้นำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการบ่มเพาะและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมโดยใช้เครื่องมือการนำเสนอองค์ความรู้ด้านศาสนาสอดแทรกความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก และเยาวชน ในสถานศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนเปราะบาง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า โดยในปี พ.ศ.2566 กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้บูรณาการงานร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้กำหนดจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชน
 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566 ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยนำกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ศาสนสถานและสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมด้านศาสนา จากเครือข่ายพระธรรมวิทยากร กลุ่มธรรมะอารมณ์ดี เกมคุณธรรม Race for good ตอบปัญหาธรรมะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการจัดแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ อุปรากรจีน หน้ากากเปลี่ยนสี และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้  อัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชน โดยกรมการศาสนามีความมุ่งหวังว่ากิจกรรมธรรมสัญจรในครั้งนี้ จะเป็นเวทีเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ห่างไกลให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตจากประสบการณ์จริงต่อไป \\\

ความคิดเห็น