วช. เชิดชูเกียรติคุณ “แม่ไก่” วิทยากรผู้สร้างสรรค์นักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรการวิจัยที่มีคุณภาพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ เวที Highlight Stage โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) และมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการ พัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมปรารถนา สุขทวี ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้บริหาร วช. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย และวิทยากร (แม่ไก่) เข้าร่วมพิธีฯ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) และวิทยากร หรือ “แม่ไก่” ทุกท่านที่ได้รับโล่เกียรติคุณ
และเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันกันเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเพิ่มนักวิจัยให้มีจำนวนมากอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ วช. ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรของ “แม่ไก่” เพื่อให้การรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”  ภาคบรรยาย รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นวิทยากรวิจัย (แม่ไก่) และขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) ที่สร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เป็นอย่างดีและเสมอมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณวิทยากร (แม่ไก่) ทุกท่านที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดความองค์ความรู้ทักษะด้านการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนการส่งเสริมให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ขอชื่นชมและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่าน มีความตั้งใจ ใส่ใจและมีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากในการทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ โดยมีส่วนช่วยในการพัฒนาและเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ประเทศ
พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) และมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย  
ในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี, ศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาท, รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, รศ.ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ, นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์, ดร.จินตนาภา โสภณ และดร.อรสุดา เจริญรัถ หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ วิทยาลัยชุมชนระนอง นอกจากนี้ มีวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รับมอบเกียรติบัตรรับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย จำนวน 82 ท่าน
สำหรับโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers)” (แม่ไก่) และโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดความองค์ความรู้ทักษะด้านการวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนการส่งเสริมให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ความคิดเห็น