พพ. โชว์ผลงานสุดเจ๋ง หนุนเยาวชนนักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบเงินรางวัลมูลค่า 600,000 บาท

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด The Young Energy Designer Awards 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วันนี้ (20 ธ.ค. 66) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี ผู้ชนะการประกวด The Young Energy Designer Awards 2023 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนมุ่งหวังให้เยาวชน เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน
นายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ด้วยปัจจุบัน โลกเรามีความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก มีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงาน หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ พพ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถของประชาชน ในประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน ผ่านการประกวด The Young Energy Designer Award 2023
         สำหรับการประกวด The Young Energy Designer Award 2023 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 49 ทีม 51 ผลงาน ในการนี้ พพ. ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 ทีม ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 10 ทีม และระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าฝึกอบรมเพิ่มพูนและทักษะในการพัฒนานวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน, กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา พร้อมรับทุนสนับสนุนสำหรับจัดทำนวัตกรรมต้นแบบ ทีมละ 50,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรม ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน และในวันนี้ จำนวนผู้เข้ารอบทั้ง 20 ทีม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเอง ในรูปแบบ “Pitching” เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะได้รับรับรางวัล The Young Energy Designer Award ประจำปี 2023 โดยทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล และเหรียญพร้อมประกาศนียบัตร The Young Energy Designer Award 2023 สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ ทั้ง 20 ทีม จำนวนรวม 160 คน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงาน ต่อยอดขยายผลนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าในชุมชนตนเองต่อไป นายโสภณ กล่าว
สำหรับผลการตัดสินการประกวด The Young Energy Designer Award 2023 รางวัลรวม 600,000 บาท มีดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ผ่านเข้ารอบ The Young Energy Designer Awards 2023 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับ ชื่อทีม โครงการ สถาบันการศึกษา
1 Vodka เครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
2 MGI ตู้อบและรมควันประหยัดพลังงาน 
สำหรับแปรรูปปลาเม็ง (GI) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
3 เทียมทาน เครื่องอบกระเทียมดำประหยัดพลังงาน 
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
4 Doctor Dancing เครื่องฟอกย้อม และล้างเส้นด้ายด้วยหม้อต้ม
แบบประหยัด ระบบพลังงาน 2 ทางเลือก วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
5 นักประดิษฐ์สองเล
วท.สงขลา เตาอบไร้ควันพลังงานชีวมวล วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
6 Super Frog เทคโนโลยีควบคุมความชื้นสัมพัทธ์
สำหรับการเลี้ยงกบนาระบบพลังงานโซล่าเซลล์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช
ผู้ผ่านเข้ารอบ The Young Energy Designer Awards 2023
ระดับ อุดมศึกษา

ลำดับ ชื่อทีม โครงการ สถาบันการศึกษา
1 Local green ovation แก๊สชีวภาพไร้กลิ่น พลังงานแห่งความพอเพียง 
เพื่อชีวิตที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2 The Spark Energy Green Super cap: คาร์บอนประสิทธิภาพสูง
สำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 J-Café เครื่องคั่วกาแฟด้วยโอ่งดินโดยใช้พลังงานร่วม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
4 Bold Moves Eco Plasma Agri Power มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 Solar Roast โรงตากกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมระบบการทำนายการตากกาแฟ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 Rai wa เครื่องผลิตทุเรียนทอดอบกรอบครบวงจร สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความคิดเห็น