อว. ส่งมอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

วันที่ 13 มกราคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาที่ 10 และที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. 
ร่วมกับ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  และนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน และอำเภอระแงะ จำนวน 100 ชุด และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด โดยนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน 
และนายวิทยา อับดุลเดาะห์ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอระแงะ เป็นผู้รับมอบเพื่อกระจายมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หลังจากนั้น จึงได้มีการประชุมหารือกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุคิริน เพื่อเร่งหาแนวทางสร้างที่พักอาศัยทดแทนที่ถูกน้ำท่วมต่อไป
สำหรับนวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราที่ได้นำมาส่งมอบดังกล่าว เป็นผลงานที่ วช. ให้การสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชน 
โดยใช้กรรมวิธีเติมส่วนผสมของด่างตีจนเกิดฟอง และใส่ซิงค์ออกไซด์ เพื่อทำให้ฟองที่เกิดคงรูป ทำให้ได้ที่นอนยางพาราที่สามารถระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่สะสมฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อโรคมโครงการวิจัยนี้ดำเนินการโดยนายชาย คงแก้ว แห่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เพื่อปรับปรุงการผลิตและขยายกำลังการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและตรงต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย

ความคิดเห็น