วท.ระยอง จัดอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ช่างติดตั้ง ผนังมวลเบา และงานปูกระเบื้อง

19 มกราคม 2567
วิทยาลัยเทคนิคระยอง  โดย นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด (ปูนลูกดิ่ง-ปูนจิงโจ้) โดย นางสาวนุช ยิ่งไพบูลย์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์องค์กรฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพช่างติดตั้ง ผนังมวลเบา และงานปูกระเบื้อง ให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นายกิตติพงค์ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา ในรายวิชาต่าง ๆ เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะฝีมีอ ในการทำงานและการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงานจริง โดยการเรียนการสอนนั้นต้องเป็นการเรียนการสอนที่สามารถต่อยอดมาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ ดังนั้น วท.ระยอง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพช่างติดตั้ง ผนังมวลเบา บริเวณโรงอาหารใหม่ปูกระเบื้องห้องเรียน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ออกแบบและติดตั้งผนังมวลเบา การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ การคำนวณราคาต้นทุนและกำไร และลักษณะงานที่ติดตั้ง เพื่อสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งผนังมวลเบาและงานปูกระเบื้อง เพื่อสามารถปฏิบัติงานอาชีพช่างติดตั้ง ผนังมวลเบาและงานปูกระเบื้องได้เหมาะสม 
นายกิตติพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพช่างติดตั้งผนังมวลเบา และงานปูกระเบื้อง เป็นการผลิตและพัฒนาผู้รับการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถด้านการปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ โดยครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมอบรมจำนวน 56 คน อีกทั้งยังได้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือในเรื่องงานติดตั้ง ผนังมวลเบา และงานปูกระเบื้อง ที่สามารถทำได้โดยใช้องค์ความรู้และเมื่อได้ทดลองปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เกิดทักษะและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
นางสาวนุช  กล่าวว่า "รู้สึกยินดีที่ ปูนลูกดิ่งและปูนจิงโจ้ ได้มีโอกาสนำเสนอให้นักเรียนนักศึกษามีอาชีพที่ผ่านการลงมือปฏิบัติการติดตั้ง ผนังมวลเบา และงานปูกระเบื้อง โดยทางบริษัทฯ คาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์โดยนักเรียน นักศึกษา จะมีอาชีพ มีรายได้เสริม ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงได้ไม่ยาก และอยากฝากว่าวิทยาลัยและสถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 184 หมู่ที่ 7  ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี"
"ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับการอาชีวศึกษาอย่างยิ่ง เพราะภาคเอกชนมีความพร้อม มีมาตรฐานในการบริหารจัดการจะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งวิทยากรที่มีความชำนาญ มาให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์จริง โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง
 เป็นพื้นที่ EEC ที่มีความ เจริญเติบโตขึ้นตลอดเวลา ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งอาจเป็นบ้านเก่า ที่ต้องการการปรับปรุงตกแต่งใหม่ ประกอบกับวิทยาลัยเทคนิคระยองเองก็เกิดมาจากโรงเรียนช่างไม้ จุดเด่นคือการก่อสร้าง การได้เรียนรู้งานก่ออิฐฉาบปูน  จึงเป็นช่องทางที่จะนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดี"นายกิตติพงค์กล่าว

ความคิดเห็น