สสว. ยกระดับ MSME สู่ความยั่งยืน จับมือ “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” อบรมผู้ประกอบการ “Go Green 4 มิติ” รุ่นที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  จัดสัมมนา “Go Green 4 มิติ” รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับ MSME สู่ความยั่งยืน เตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจสีเขียว พร้อมสร้างเครื่องมือตัวชี้วัดช่วยประเมินผู้ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบคลุม 4 มิติ เพื่อยกระดับการพัฒนาธุรกิจสู่การแข่งขันในระดับสากล 
นายวชิระ  แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
กล่าวเปิดงานสัมมนา “Go Green 4 มิติ” รุ่นที่ 2 โดยระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจโลกได้ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ผลกระทบต่อการทำธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางแรงกดดันทางการค้าจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าที่ให้ความสำคัญเข้มงวดมากขึ้น สสว. จึงให้ความสำคัญในการผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564-2565 และในปี 2566 ที่ผ่านมา โดย สสว. มีความมุ่งหวังให้ MSME เข้าใจ Green Business และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจ 
  รอง ผอ.สสว. ยังกล่าวอีกว่า ในปี 2567 สสว.ได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยร่วมของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียว (Green Business) สำหรับ MSME เพื่อความยั่งยืน โดยผู้ประกอบการ MSME จะได้รับการประเมินธุรกิจตามแนวคิดธุรกิจสีเขียว ผ่านการใช้เครื่องมือ Green SME Index Self-Assessment และที่ปรึกษาจะเข้าไปให้คำปรึกษาตามผลคะแนนประเมิน เพื่อให้ MSME ได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ Green Business ต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการกลั่นกรองตัวชี้วัดทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สอวช. SDG MOVE สภาอุตสาหกรรม รวมถึงธนาคารต่าง ๆ
“สำหรับการสัมมนา ‘Go Green 4 มิติ’ ในครั้งนี้  MSME จะได้รับความรู้และการนำเสนอกรณีศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ มิติการจัดการความยั่งยืน (sustainability) มิติห่วงโซ่คุณค่า (value chain) มิติการบริหารจัดการธรรมาภิบาล (governance) และมิตินวัตกรรม (innovation) อีกด้วย จะทำให้ MSME ได้ตระหนักและทราบแนวทางการเตรียมความพร้อม รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่จะกระทบในอนาคต” นายวชิระ ระบุ 
ด้าน นายวุฒิพงศ์  บุญนายวา ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม MSME ไทย ให้สามารถพัฒนาธุรกิจให้ขยับขึ้นไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีทักษะความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ  สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)  และโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ในปีนี้
โดย สสว. มุ่งมั่นผลักดัน MSME ให้มีความพร้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนา                        สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง 'สมดุล'   ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/VZnKNJ5pgAEav8Fx7  เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567  หรือเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจำนวน   
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
เลขที่ 1025 ชั้น 12, 14 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

นางสาววัชรินทร์ ฉายจอมพล  เบอร์โทร 098-260-2097 
นางสาวปภัสสร ชินชาติ  เบอร์โทร 081-989-7432 
นางสาวไอลดา ปักเกตุ เบอร์โทร  063-189-5525 

             ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ความคิดเห็น