บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2021
รูปภาพ
  เดินหน้าจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) พร้อมด้วยผู้แทนระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 2๐๐ คน อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ใ

คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือขอทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน

รูปภาพ
  คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหนังสือขอทุนการศึกษาประจำปี 2564 และสวัสดิการนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน  โดย นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ และคณะกรรมการบริหาร อาทิ นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง นายธนเดช อิงคภัทรางกูร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นายสมบูรณ์ เกตุผึ้ง กรรมการบริหาร นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการฝ้ายสวัสดิการและหารายได้สมาคมช่างภาพฯ  โดยที่ทุกปีสมาคมฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดานักข่าวช่างภาพสื่อมวลชน และคุณอลงกรณ์ พลบุตร มอบทุนสนับสนุนให้แก่สมาคมเป็นประจำทุกปีมายาวนาน ในโอกาสที่ คุณอลงกรณ์ เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์เกษตรไทยในยุค 4.0" ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง SMART-CEO Digital รุ่นที่ 5 ณ ร.ร. อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 64

แถลงข่าวเปิดตัวชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล >>ผสานความเป็นหนึ่ง

รูปภาพ
แถลงข่าวเปิดตัวชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล >>ผสานความเป็นหนึ่ง  ดีเจนเนอเรชั่นใหม่ร่วมทีมสู่โลกเสรีด้านการข่าว      โดยมี พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด      น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน  เมื่อ​ 26​​​ มี.ค.​2564 ณ ห้อง Diamond Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

รูปภาพ
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563   ณ ห้องประชุม 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา   ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ "บริการเยี่ยม อาหารเลิศ บรรเจิดคหกรรม  ชำนาญงานศิลป์"  ในสาขาคหกรรมศาสตร์  งานวิจิตรศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีทักษะฝีมือด้านวิชาชีพเพื่อออกไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  และ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดี   นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เปิดเผยว่า การจัดแสดงผลงานวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือและประสบการณ์จากการเรียน การฝึกงานอาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยสามารถบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานได้จริง   นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างทักษะการทำงานเป็นท