บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2021

100​ สนามฟุตบอล​สร้างพลังเยวชนไทย

รูปภาพ
  ผมเห็นรอยยิ้มของน้องๆวันนั้นแล้ว อยากให้มี "รอยยิ้ม" แบบนี้ กระจายไปทั่วอีกหลายๆ ชุมชน ทุกท้องถิ่นของประเทศ เพราะกีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ เป็นการสร้าง "แรงบันดาลใจ" ให้เราได้   แม้สนามกีฬานี้ เป็นสนามขนาดย่อมๆ ของโรงเรียนประถมศึกษา แต่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ชาวบ้านช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์มาตลอด สร้างกิจกรรมเสริมอื่นๆ หลังเวลาราชการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ได้อีกด้วย แน่นอนลูกหลาน เด็ก เยาวชนที่นี่ ห่างไกลและลดปัญหา ทั้งเหล้า ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ เห็นแววดี เป็นอนาคตของชาติทั้งนั้น โรงเรียนนี้ ยังอยู่ตรงข้าม "พระธาตุจอมปิง"  แหล่งท่องเที่ยวประจำ จ.ลำปาง โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชน นำอาหาร น้ำดื่ม สินค้าผลิตภัณฑ์ ในชุมชนมาตั้งวางขาย ให้ผู้ใหญ่ใจดีที่แวะมา เยี่ยมเยียนได้ด้วย เกิดอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียน น้องๆได้เห็น คุณค่า ฝึกหัดเรียนรู้ ไปพร้อมๆกับครอบครัวและชุมชน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวจริงๆ ที่ภาคส่วนต่างๆทั้งรัฐ เอกชน ชุมชน ชาวบ้าน ช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆ ที่เป็นรูปธรรม ที่ "มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลย"  มีโอกาสเมื่อไหร่

ศน. พัฒนาทักษะและสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้ หลักธรรม เผยแพร์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

รูปภาพ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่พระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๘* พรรษา เพื่อเสริมสมรรถนะพระธรรมวิทยากรให้เป็นกลไกในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ มหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตั้ง "สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ในปัจจุบันสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระ ศาสนาแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพระธรรมวิทยากรให้ มีประสิทธิภาพ โดยกรมการศาสนา มีเครือข่ายพระธรรมวิทยากรที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่บ่มเพา

วธ. จัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

รูปภาพ
   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕'๖๔ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถวายพระกุศล นำภัตตาหารเพล และเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (วันพระ) สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการบรรเทาความ เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อ พื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่าง  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมที่ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติ บนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สมเด็จพระสังฆราช พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมุพโร เป็นสม

กระทรวงวัฒนธรรม "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

รูปภาพ
ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องอุปโภคบริโภคพระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มี มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID-19) จัดโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยใช้พลังบวรในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการศาสนา จึงได้ดำเนินโครงกร "ปั่นน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ภายใต้โครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำภัตตาหารเพล และเครื่อง อุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) ทุกวันพระ ดังนี้ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ วัดสร้อยทอง และวัดบางโพโอมาวาส เขตบางชื่อ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖ ๔ วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน และวัดสุทธิวราราม เขตสาทร วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ วัดสุทธาวาส เขต ธนบุรี  และวัดประยงค์กิตติวนาราม เขตหน

" กิจของชาวนา" แบรนด์ข้าวอิ่มท้องเพื่อสุขภาพ

รูปภาพ
           คุณปุณย​นีย์​ บุญแก้วและคุณประจักษ์​ บุญ​แก้ว​เจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์-กิจของชาวนา เล่าให้ฟังว่า ด้วยความที่เป็นลูกชาวนา​ ตลอดชีวิตเห็น​แต่แม่-พ่อทำนา ขายข้าวเปลือก​แล้วเอาเงินมาซื้อข้าวสารกิน จนโตขึ้นพอกลับไปมองอีกทีจึงเป็นจุดที่ทำให้เราเกิด​คำถามว่า ทำไมชาวนาต้องซื้อข้าวสารกิน?? นั่นคือจุดเริ่มต้น​ของการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมี.. นับตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้น​ลงมือทำนาเพื่อ​ที่จะได้​มีข้าวที่ปลอดภัย​ไว้กิน และแบ่งจำหน่าย​คนที่ต้องการ.. จนถึง​วันนี้​เราพบว่า ครอบครัว​เราพึ่งพา​ตนเองได้เรื่องอาหาร และยังสามารถ​แบ่งปัน​ไปสู่สังคมได้ด้วย        และด้วยสถานการณ์ช่วงโควิด-19 จึงมีแนวคิดอยากคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการแบ่งปันข้าวเพื่อสุขภาพที่กลุ่มเราตั้งใจผลิต ให้กับผู้เดือดร้อน​ได้​รับผลกระทบ​ในยุคของการเผชิญ​กับโรคระบาดครั้งนี้และด้วยความที่พ่อกับแม่ของเราเป็นชาวนา ก็อยากให้พ่อและแม่ภาคภูมิใจ ที่ข้าวที่เราตั้งใจปลูก และตั้งใจผลิตนี้ได้ช่วยเหลือสังคมได้บ้าง        ข้อดีของข้าวไรซ์เบอรี่.... -เป็นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง -มีโอเมก้า 3 ที่ช่วยในกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องค์คมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (เยื้อน ขันติพโล)

รูปภาพ
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องค์คมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (เยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา อตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. พระครูใบฎิกา​  วันชัย​ ญาณวโร

อ่อมไก่ผักกะแยงที่​ ครัวสวรรค์ชั้นเจ็ด

รูปภาพ
  "หอม​ดอกกะแยง" อยากหล่อ​ สุขภาพดีเหมือน​ ณเดชน์​ ต้องกินผักกะแยง​ ช่วงนี้เชื้อโรคอยู่รอบตัว​อากาศเปลี่ยน การกินพืขผักสมุนไพรพื้นบ้าน​ ใกล้ๆตัว​ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ #อ่อมผักกะแยง#ผักกะแยง#ผักแขยง #ครัวสวรรค์ชั้นเจ็ด #จักรวาลกินเที่ยว