"โรงเรียน โพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรม พส.อยู่กับเราไม่เหงานะ"

 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานและเป็นประธานเปิดกิจกรรม"พส.อยู่กับเราไม่เหงานะ"

โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจให้นักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด-19) ให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมที่นอกเหนือจากการนั่งเรียนออนไลน์ โดยมีแนวคิดในการใช้ดนตรีมาช่วยผ่อนคลายลดความตึงเครียดของนักเรียนซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคต


ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ เห็นว่าการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และนักเรียนโรงเรียนต่างๆทั้วประเทศจึงให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งด้านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรม กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเปิดโครงการครั้งนี้ ได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อมอบความสุขด้วยเสียงเพลง


และมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่เพื่อนน้องในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้นำกิจกรรมดังกล่าวมาผ่านทางออนไลน์เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้ร่วมกันเล่นดนตรี ขับร้องเพลงเป็นการแสดงออกที่ดี


ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ซึ่งในปัจจุบันนี้โอกาสของนักเรียนที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นไปได้ยาก กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีให้นักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ทางบ้าน


ส่วนใหญ่จะอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์ และในวันนี้ได้มีโอกาสใช้หน้าจอเช่นเดียวกันแต่เป็นหน้าจอที่สร้างสรรค์ในการได้เต้น ได้ร้อง ได้แสดงออกร่วมกันอย่างสนุกสนาน ลดความกดดันทางด้านการเรียน ได้ผ่อนคลายความรู้สึกของนักเรียนนอกจากนั้นยังได้มีเพื่อนเรียนร่วมกันทั่วประเทศอีกด้วย


ทางด้านตัวแทนครูและนักเรียนได้กล่าวขอบคุณท่านประธาน ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ที่ให้การสนับนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้

ความคิดเห็น